GAAP vs. IFRS

GAAP (USA generelt accepterede regnskabsprincipper) er den anvendte regnskabsstandard i USA IFRS (International Financial Reporting Standards) er den regnskabsstandard, der bruges i over 110 lande over hele verden. GAAP betragtes som et mere "regler baseret" regnskabssystem, mens IFRS er mere "principbaseret." U.S. Securities and Exchange Commission ser efter at skifte til IFRS inden 2015.

Det følgende er en oversigt over forskellene mellem de regnskabsrammer, der bruges af GAAP og IFRS. Dette er på et bredt rammeniveau; forskelle i regnskabsmæssige behandlinger for individuelle tilfælde kan også tilføjes, når dette bliver opdateret.

Sammenligningstabel

GAAP versus IFRS sammenligning diagram
GAAPIFRS
Står for Alment accepterede bogføringsprincipper Internationale økonomiske rapporteringsstandarder
Introduktion Standard retningslinjer og struktur for typisk økonomisk regnskab. Universal finansiel rapporteringsmetode, der giver internationale virksomheder mulighed for at forstå hinanden og arbejde sammen.
Brugt i Forenede Stater Over 110 lande, inklusive dem i Den Europæiske Union
Ydelseselementer Indtægter eller udgifter, aktiver eller forpligtelser, gevinster, tab, totalindkomst Indtægter eller udgifter, aktiver eller forpligtelser
Nødvendige dokumenter i årsregnskabet Balance, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, egenkapitalændring, pengestrømsopgørelse, fodnoter Balance, resultatopgørelse, ændring i egenkapital, pengestrømsopgørelse, fodnoter
Beholdningsoverslag Last-in, first-out; først ind først ud; eller vægtede gennemsnitlige omkostninger Første ind, første ud eller vægtede gennemsnitlige omkostninger
Beholdning tilbageføring forbudt Tilladt under visse kriterier
Formålet med rammen US GAAP (eller FASB) -rammer har ingen bestemmelse, der udtrykkeligt kræver, at ledelsen overvejer rammen i mangel af en standard eller fortolkning for et emne. I henhold til IFRS er virksomhedsledelse udtrykkeligt forpligtet til at overveje rammerne, hvis der ikke er nogen standard eller fortolkning for et emne.
Formål med årsregnskaber Generelt bredt fokus for at give relevant info til en lang række interessenter. GAAP indeholder separate målsætninger for forretnings- og ikke-forretningsenheder. Generelt bredt fokus for at give relevant info til en lang række interessenter. IFRS leverer det samme sæt mål for forretnings- og ikke-forretningsenheder.
Underliggende antagelser Antagelsen om "going concern" er ikke veludviklet inden for rammerne af US GAAP. IFRS fremhæver underliggende antagelser som periodisering og going concern.
Kvalitative egenskaber Relevans, pålidelighed, sammenlignelighed og forståelighed. GAAP opretter et hierarki af disse egenskaber. Relevans og pålidelighed er primære egenskaber. Sammenlignelighed er sekundær. Forståelsesevne behandles som en brugerspecifik kvalitet. Relevans, pålidelighed, sammenlignelighed og forståelighed. IASB-rammen (IFRS) siger, at dens beslutning ikke kan være baseret på særlige omstændigheder for de enkelte brugere.
Definition af et aktiv Den amerikanske GAAP-ramme definerer et aktiv som en fremtidig økonomisk fordel. IFRS-rammerne definerer et aktiv som en ressource, hvorfra fremtidig økonomisk fordel vil strømme til virksomheden.

Indhold: GAAP vs IFRS

 • 1 Mål med årsregnskaber
 • 2 Præsentation af indtjening
 • 3 Dokumenter
 • 4 Videregivelse
 • 5 immaterielle
 • 6 Regnskab for aktiver
  • 6.1 Faste aktiver
 • 7 Underliggende antagelser
 • 8 Hvordan IFRS påvirker amerikanske virksomheder
 • 9 Referencer

Mål med årsregnskaber

Både GAAP og IFRS har til formål at give relevant information til en lang række brugere. GAAP tilvejebringer imidlertid separate målsætninger for forretningsenheder og ikke-forretningsmæssige enheder, mens IFRS kun har et mål for alle typer enheder.

Præsentation af indtjening

GAAP lægger vægt på glatte indtjeningsresultater fra år til år, hvilket giver investorerne et syn på normaliserede resultater. Skatter rapporteres for eksempel baseret på lovbestemte satser og ikke på, hvad virksomheden faktisk betalte. De er designet til at hjælpe investorer med at forstå gennemsnitlige kapitaludgifter og beskatning for virksomheden.

Dokumenter

GAAP kræver, at regnskaber inkluderer en balance, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, ændringer i egenkapital, pengestrømsopgørelse og fodnoter. Det anbefales, at balancen adskiller aktuelle og ikke-aktuelle aktiver og forpligtelser, og udskudte skatter indgår i aktiver og forpligtelser. Minoritetsinteresser indgår i forpligtelser som en separat post.

IFRS kræver, at regnskaber indeholder en balance, resultatopgørelse, ændringer i egenkapitalen, pengestrømsopgørelsen og fodnoter. Adskillelse af kortfristede og ikke-aktuelle aktiver og forpligtelser er påkrævet, og udskudt skat skal vises som en separat post i balancen. Minoritetsinteresser indgår i egenkapitalen som en separat post.

Afsløring

I henhold til GAAP er virksomheder forpligtet til at videregive oplysninger om deres regnskabsmæssige valg og deres udgifter i fodnoter.

Immaterielle aktiver

I GAAP indregnes erhvervede immaterielle aktiver (som F&U og annonceringsomkostninger) til dagsværdi, mens de i IFRS kun indregnes, hvis aktivet vil have en fremtidig økonomisk fordel og har en målt pålidelighed.

Redegørelse for aktiver

US GAAP definerer et aktiv som en fremtidig økonomisk fordel, mens et aktiv er under IFRS ressource hvorfra den økonomiske fordel forventes at strømme.

Faste aktiver

I henhold til US GAAP vurderes anlægsaktiver såsom materielle anlægsaktiver ved hjælp af omkostningsmodel dvs. historisk værdi af aktivet fratrukket akkumulerede afskrivninger. IFRS tillader en anden model - the revalueringsmodel - som er baseret på dagsværdi på evalueringsdatoen med fradrag af efterfølgende akkumulerede af- og nedskrivninger.

Videoen nedenfor sammenligner behandlingen af ​​anlægsaktiver under IFRS og GAAP.

Underliggende antagelser

Under IASB-rammerne (IFRS) får underliggende antagelser som periodisering og going concern mere betydning. Konceptet om going concern er især mere veludviklet i IFRS sammenlignet med US GAAP.

Hvordan IFRS påvirker amerikanske virksomheder

Mens amerikanske virksomheder bruger GAAP og ikke direkte bruger IFRS til deres SEC-arkivering, påvirker IFRS ikke desto mindre dem. For eksempel i tilfælde af globale fusioner og erhvervelser, når de har ikke-amerikanske datterselskaber eller ikke-amerikanske interessenter som investorer, kunder eller leverandører. I flere sådanne tilfælde kan amerikanske virksomheder kræve, at de leverer økonomiske oplysninger i overensstemmelse med IFRS-standarder.

Den forestående overgang fra GAAP til IFRS vil også være udfordrende for flere amerikanske virksomheder.

Referencer

 • wikipedia: Generelt accepterede regnskabsprincipper (USA)
 • wikipedia: International Financial Reporting Standards
 • PwC-rapport om konsekvenserne af IFRS for amerikanske virksomheder
 • Er IFRS forskellig fra US GAAP? - IFRS.com
 • US GAAP versus IFRS: Det grundlæggende - Ernst & Young (PDF)
 • CFA Niveau 1 bind 3, finansiel rapportering og analyse